Hjertets Kunst

Tilbage til hjemmesiden – Klik her

Hvorfor maler jeg?

Hvorfor….. fordi jeg ganske enkelt ikke kan lade være! Lige siden jeg var en lille pige og kunne holde på en farveblyant, har jeg tegnet og malet. Det er mit livs passion – mit HVORFOR. Jeg maler med hjertet, hvilket også er baggrunden for at min hjemmeside hedder: Hjertets Kunst.

Hjertet er og kan mange ting og er derfor livets absolut største KUNSTværk. I hjertet er alt godt, det rummer alt og er bevidsthedens centrum.... her bor ens sjæl - ens DNA og sandhed. Jeg er i kontakt med alle mine indre følelser, når jeg maler, og det er i maleriets verden mit hjerte bor.

Det at male er for mig den ultimative meditation. Den kreative proces fylder mig med positiv og glad energi og fører mig ind i min inderste sjæl. Ren lykkefølelse. Passion.

Hvad maler jeg?

Jeg bevæger mig både indenfor den figurative og den abstrakte billedkunst. Hovedvægten ligger dog på det abstrakte udtryk, idet det giver mig en større frihed til egen fortolkning. Kunstnerisk set har jeg fundet mit ståsted i akrylmaleriet, idet det passer bedst til mit temperament.

Min inspiration finder jeg overvejende i naturens former og farver. Som Hørsholm borger føler jeg mig utrolig privilegeret, idet jeg er omgivet af al den inspiration, jeg kan ønske mig med skov, strand, Arboretet og Hørsholms Kirkes skønne omgivelser. Ligeledes bliver jeg inspireret på udlandsrejser, bl.a. kan nævnes min tur til Yellowstone, USA, som inspirerede mig til en hel serie malerier med et helt nyt stofligt udtryk.

Jeg ser min passion for samspillet mellem naturen og kunsten bringe glæde og dermed gøre livet mere farverigt og smukt.

Hvordan maler jeg?

Jeg maler akryl på lærred. Jeg bruger som oftest forskellige materialer i et og samme maleri. F.eks. starter jeg med at påføre strukturmasse på lærredet, og derefter bruger jeg både svamp, spartel og pensel i maleprocessen med et helt unikt udtryk til følge. Jeg foretrækker Winsor & Newton akrylfarver eller lignede kvalitetsmaling. Lærredet kan både være af hør og bomuld, men altid af en grovere struktur, idet det bidrager til det udtryk, jeg ønsker mine malerier skal have. Jeg gør brug af forskellige typer strukturmasse: sand, glat fin eller grov struktur samt sort lava.

Hvad vil jeg opnå som billedkunstner?

Først og fremmest er det at male for mig den ultimative meditation. Den kreative proces fylder mig med positiv og glad energi og fører mig ind i min inderste sjæl. Ren lykkefølelse. Passion.

Overfor mine kunder ønsker jeg at levere et unikt udtryk – et maleri, som kun findes i dette eneste ene unikke eksemplar. Et stykke kunst, som udstråler min indre sjæl, og hvor mine kunder selv kan mærke al den positivitet og glade energi, som jeg følte, da jeg malede malerierne.

 

Tilbage til hjemmesiden – Klik her


Return to website – Click here

Why do I paint?

Why ... .. because I simply cannot resist! Ever since I was a little girl and could hold a pencil, I have been drawing and painting. It is my life's passion - my WHY. I paint with the heart, which is why my website is called: Hjertets Kunst (Art from the Heart).

The heart is and can do many things and it is therefore life's absolute greatest WORK OF ART. Inside the heart all are good. The heart embraces everything and it is the centre of one’s consciousness, the home of one's soul, one’s DNA and truth. I am in contact with all my inner emotions when I paint, and it is in the world of painting my heart lives.

What do I paint?                                                           

I paint both figurative and abstract paintings. However, I focus mainly on the abstract expression, because it gives me a greater freedom to make my own interpretation. Artistically, I have found my stand in acrylic painting because it suits my temperament.

My inspiration comes mainly from nature's shapes and colours. As an Hørsholm citizen, I feel incredibly privileged, as I am surrounded by all the inspiration I could ever wish for with the beautiful surroundings of forest, beach, an Arboretum and castle lakes. Likewise, I get inspired when I travel, for instance my trip to USA’s Yellowstone.

I see my passion for the interaction between nature and art bring joy and thus make life more colourful and beautiful.

How do I paint?

I paint acrylic on canvas and often I use various materials in a single painting. E.g. I start by putting texture on the canvas and then I use sponge, spatula and brush in the painting process. I prefer Winsor & Newton acrylic colours or another brand of similar quality. The canvas can be either linen or cotton of a rougher structure since it contributes to the expression that I want for my paintings. I make use of different types of structure mass: sand, smooth fine or rough structure plus black lava.

What is my goal as an artist?

First and foremost, painting is the ultimate meditation for me. The creative process fills me with positive and happy energy and leads me into my innermost soul. Pure happiness. Passion.

As to my customers I wish to provide them with a unique expression - a painting that exists only in this one and unique copy. It should be a piece of art that radiates my inner soul and giving my customers the same feeling of positivity and happy energy that I felt when I painted the paintings.

 

Return to website – Click here